• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Na decyzję o doborze i podziale zadań przewozowych w kolosalne mierze oddziałują koszty: sprawny koszt transportu oraz alternatywny koszt transportu, innymi słowy koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów i ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku przewozu wymagającego drogich urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym i automobilowym. Koszty efektywne dojrzewają wspólnie z odległością, ale maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka transportu – tutaj wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych i politycznych. Najistotniejszą rolę w przewozach międzynarodowych odgrywa transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Przeglądaj

3. Dowiedz się teraz

4. Przeczytaj więcej

5. Zobacz szczegóły

Categories: Blog

Comments are closed.